Dienstenwijzer

Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening:

 

Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

 

Kantoorgegevens:

 

Blanken Meerburg

Vasalislaan 124

9721 MC Groningen

K.v.K. nr. 04060032

Tel: 050-5015763

E-mail: info@woonlastenverzekering.nl

 

Registratie AFM:

 

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) onder nummer 12009941

 

Registratie CBP:

 

Ons kantoor is geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nlonder meldingsnummer M1162256

 

Onze diensten:

 

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 

* Particuliere en zakelijke schadeverzekeringen

* Inkomensverzekeringen

* Zorgverzekeringen

* Vermogensopbouwende producten

* Levensverzekeringen

* Hypothecair Krediet

* Consumptief krediet

* Elektronisch geld

* Spaarrekeningen

* Betaalrekeningen

* Adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen

 

Aard van onze dienstverlening:

 

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

 

1 Inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s

2 Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij helpen met het afsluiten van dat financiële product. Dit noemen we Execution Only.

3 Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.

4 Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening feitelijk stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten.

5 Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een financieel product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product of aan het in behandeling nemen van een schade.

 

Met onze websites Polisnetto.nlWoonlastenverzekering.nl en Leenzelf.nl richten wij ons op diegenen die hun financiële zaken zoveel mogelijk zelf (willen) regelen. Wij vertrekken geen adviezen. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering (execution only).

 

Klachten:

 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

www.kifid.nl Ons nummer is: 300006452

 

Adviesvrij:

 

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

 

Geen zeggenschap:

 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

 

Selectie van aanbieders:

 

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

 

Blanken Meerburg werkt voor verzekeringen samen met de assuradeuren Cascade  en Intrasurance. Voor kredieten met de serviceproviders CFSN en LN direct en voor hypotheken met LNI. Daardoor kan Blanken Meerburg een substantieel deel van het beschikbare aanbod aan verzekeraars en banken op de Nederlandse markt aanbieden.

 

Blanken Meerburg biedt verzekeringen aan van meerdere verzekeraars via verschillende sites:

 

* Volmachtverzekeraar Intrasurancewww.Polisnetto.nl

 

* Verzekeraars Callas, TAFBNPparibascardifwww.Woonlastenverzekering.nl

 

* Serviceprovider LN directwww.Leenzelf.nl

 

Wijze van beloning:

 

Voor schadeverzekeringen krijgen wij een doorlopende servicevergoeding (provisie). Voor zogenaamde  complexe producten zoals hypotheken, lijfrentes, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, woonlastenverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen sturen wij een factuur. De hoogte daarvan is terug te vinden in ons Dienstverleningsdocument.

 

Uw persoonsgegevens:

 

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering. 

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om:

 

Met de gegevens die wij van u ontvangen gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Tevens hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend.

 

Hoe wij de van u ontvangen gegevens gebruiken:

 

Wij gebruiken de gegevens die we van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de aanvullende opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering. 

 

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de door u te realiseren financiële zekerheid.

 

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunne taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

 

Wij geven de van uw ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk 5 jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

 

Wat zijn uw rechten?

 

U bent onze klant. U heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Daarnaast heeft u nog andere rechten, die wij hieronder samenvatten:

  • U mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
  • Wanneer u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om een correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs omdat wij ons werk alleen goed kunnen doen wanneer wij de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
  • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
  • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven dan kunt u ons dit laten weten. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek                                                              
  • Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw boekhouder, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
  • Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financiële adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik daarvan?

 

Missen wij teveel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan:

 

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem contact hierover met ons op. Wij zullen dan onze best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan hopen wij dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat uw klacht onze volle aandacht krijgt.

 

Mocht u van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Impressie:

 

We hopen dat u een indruk heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek!

 

Dienstenwijzer Blanken Meerburg april 2018