Veel gestelde vragen

Wat is een woonlastenverzekering?

Met een woonlastenverzekering (ook wel maandlastenverzekering of betalingsbeschermings-verzekering) sluit je een verzekering af, waarmee je de betaling van je hypotheek garandeert. Woonlastenverzekeringen worden je vaak in combinatie met een lening of een hypotheek aangeboden.

Wat zijn mijn woonlasten?

De woonlasten per maand bestaan uit het bedrag dat je iedere maand betaalt voor je hypotheek (bruto rente, aflossing en verzekeringen). Gas, water en licht  mag bij Callas & TAF bij de woonlasten opgeteld worden. Je moet je woonlasten desgewenst kunnen aantonen.

Hoe werkt een woonlastenverzekering?

Je verzekert het bedrag dat je per maand nodig hebt voor de doorbetaling van je hypotheek als je ineens arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Dat hoeft niet per se het hele maandbedrag te zijn. Afhankelijk van je financiële situatie bepaal je welk bedrag je wilt verzekeren. Als je arbeidsongeschikt of werkloos raakt, zal de verzekeraar dit verzekerde bedrag voor je woonlasten maandelijks aan je uitkeren. Dit doet hij gedurende een vooraf vastgesteld aantal jaren.

Wanneer heb ik recht op een ww-uitkering en voor hoe lang?

Raak je op of na 1 januari 2016 werkloos? Dan heb je minder lang recht op een WW-uitkering dan voor die periode. Volgens de regels die golden vóór 1 januari 2016 kreeg je maximaal 38 maanden een WW-uitkering. De maximale duur van de WW wordt vanaf deze datum korter. Dit gaat in stappen. Ieder kwartaal gaat er een maand vanaf. Vanaf 1 april 2019 krijg je nog maximaal 24 maanden een WW-uitkering. De WW is in de eerste 2 maanden na ontslag 75 % van het laatstverdiende salaris, daarna 70 %. De hoogte van de WW is gemaximeerd. Het maximum dagloon is 207,60 per dag, zodat maximale WW-uitkering ruim 35.000,- per jaar bedraagt. Kijk met je digicode op UWV hoe lang jij recht hebt op een werkloosheidswet-uitkering.

Hoe lang keert de werkloosheidsdekking op mijn woonlastenverzekering uit?

Dat varieert per verzekeraar. Let op, zodra je werkloosheidsuitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) stopt, houdt ook de uitkering van deze woonlastenverzekeraars op. De uitzondering hierop is Callas: In de eerste maand van werkloosheid dient er recht te zijn op een WW uitkering vanuit het UWV. In maand 2 t/m 12 is dit niet meer van belang. Ongeacht het UWV wordt dan uitgekeerd t/m de 12e maand bij werkloosheid. Vanaf maand 13 wordt de uitkering bij Callas weer UWV volgend.

Kan ik een woonlastenverzekering met ww-dekking sluiten wanneer mijn werkgever gaat reorganiseren, uitstel van betaling aanvraagt of zelfs failliet gaat?

Wanneer de verzekeraar bij controle ontdekt dat er ten tijde van de aanvraag voorkennis was over dreigend ontslag zal verzekeraar niet uitkeren.

WIA, WGA, Excedent, AOV

Ben ik al niet verzekerd via mijn werkgever?

Als je niet meer verdient dan rond de €50.000 per jaar, voorziet de Wet Inkomen naar Arbeid (WIA) al in het (gedeeltelijk) doorbetalen van je loon als je arbeidsongeschikt raakt. Er geldt wel een maximum voor het verzekerde loon (€53.706,- bruto voor 2017).

Mensen met een inkomen flink boven deze loongrens kunnen bij arbeidsongeschiktheid fors terugvallen. Het bedrag boven die grens wordt namelijk niet gecompenseerd.

Veel werknemers hebben via hun werkgever een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA-aanvullingspolis of excedentenverzekering) genoemd lopen, die voorziet in een aanvulling bovenop je WIA-uitkering, mocht je arbeidsongeschikt raken.

Ga na wat voor verzekering je werkgever aanbiedt, en welke dekking en voorwaarden deze kent. Er zijn een aantal varianten mogelijk. De meest uitgebreide bieden:

- aanvulling tot 70% van het maximumloon (€53.706,-) of;
- aanvulling tot 70% van het werkelijke salaris (boven maximumloon) of;
- aanvulling tot 80% van het werkelijke salaris (boven maximumloon).

Daarnaast is je werkgever verplicht je de eerste 2 jaar tenminste 70% van het loon door te betalen.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en een woonlastenverzekering?

Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je tot 80% van je inkomen verzekeren. Afhankelijk van je beroep ben je tot je 67e te verzekeren.

Met een woonlastenverzekering kun je je bruto woonlasten (hypotheek/verzekeringen) verzekeren. Afhankelijk van de aanbieder kun je maximaal € 2.500,- tot € 5.000,- per maand verzekeren gedurende maximaal 30 jaar.

Kan ik hier ook een AOV aanvragen?

Ja natuurlijk kan dat. Klik hier...

Een woonlastenverzekering afsluiten

Wat is de eigen risico termijn?

Dat is de periode waarin je nog geen recht hebt op een uitkering en waar je dus je maandlasten uit eigen middelen moet betalen. Afhankelijk per woonlastenverzekeraar is dat 30 tot 730 dagen.

Wat betekent uitkering “pro rata”?

Bij een woonlastenverzekering heb je de keuze om vanaf 35% arbeidsongeschiktheid het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd te krijgen. Dat houdt dus in dat je niet zoals bij een AOV gebruikelijk is bij 50% arbeidsongeschiktheid, 50% van het verzekerde bedrag uitgekeerd (naar rato) krijgt maar de volle 100%!

Wat is een arbeidsongeschiktheidscriterium?

Het arbeidsongeschiktheidscriterium is de manier waarop een verzekeraar arbeidsongeschiktheid beoordeelt. Je moet bij de aanvraag aangeven of je op basis van "gangbaar", "passend" of "beroep" beoordeelt wilt worden.

Gangbare arbeid: Bij beoordeling naar gangbare arbeid wordt rekening gehouden met algemeen geaccepteerde arbeid. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het beroep, opleidingsniveau en werkervaring. Voorbeeld: een tandarts die nog wel het beroep van vuilnisman uit kan oefenen is niet (volledig) arbeidsongeschikt.

Passende arbeid: Bij beoordeling naar passende arbeid wordt rekening gehouden met het beroep, de opleiding en werkervaring. Voorbeeld: het beroep vuilnisman is voor een tandarts niet-passend. Wanneer de tandarts nog wel het beroep van jurist uit kan oefenen dan zal dit wel als passende arbeid worden beschouwd.

Beroepsarbeidsongeschiktheid. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer het eigen beroep niet meer uitgeoefend kan worden. Je zult met deze variant eerder arbeidsongeschikt verklaard worden. De premie is dan ook hoger dan voor de andere varianten.

Kan ik als part-timer ook een woonlastenverzekering afsluiten?

Dat kan als je minimaal 16 uur per week bij dezelfde werkgever gedurende minimaal 6 maanden.

Gezondheidsverklaring & acceptatie

Wat is een gezondheidsverklaring?

Verzekeraars verzekeren risico’s. Zij schatten deze risico’s graag goed in. Daarom vraagt de verzekeraar informatie over je gezondheid met een gezondheidsverklaring.

Wat doet een verzekeraar met mijn gezondheidsverklaring?

Een verzekeraar besluit of ze je willen verzekeren op basis van je gezondheidsverklaring. Indien daar aanleiding toe is kan -uiteraard alleen met jouw toestemming- informatie opgevraagd worden bij je huisarts of specialist. Ook kan om een gerichte keuring bij jou thuis of een keuringsinstituut (Care group/Meditel) gevraagd worden.

Hoe snel accepteert een verzekeraar mijn woonlastenverzekering?

Levert je gezondheidsverklaring voor de acceptatie geen bijzonderheden op? Dan accepteert de verzekeraar binnen vijf werkdagen.

Wat gebeurt er als een verzekeraar mij niet op normale condities wil verzekeren?

Soms wil de verzekeraar bepaalde ziektes niet verzekeren. Dat heet een uitsluitingsclausule die op het polisblad komt te staan. Of een verzekeraar wil je alleen verzekeren tegen een hogere premie. Dat dan op het polisblad. Een verzekeraar kan ook besluiten je helemaal niet te verzekeren.

Vraagt de verzekeraar informatie aan mijn huisarts of specialist?

Dat hangt af van je gezondheidsverklaring. Heeft de verzekeraar meer informatie nodig van je huisarts of specialist? Dan vraagt de verzekeraar natuurlijk eerst je toestemming. Geef je geen toestemming? Dan zal een verzekeraar je ook niet verzekeren.

Wat is een uitsluitingclausule?

Op het moment dat je een woonlastenverzekering sluit en een klacht of ziekte hebt kan een verzekeraar besluiten dat niet te dekken. Op het polisblad komt dan een clausule waarin specifiek vermeldt staat welke klacht of ziekte uitgesloten is van dekking. Je krijgt dus geen uitkering als je voor deze klacht of ziekte een claim indient.

Wat is een premieopslag?

Soms heeft een verzekerde een verhoogd risico en wil de verzekeraar alleen accepteren tegen een premieopslag.

Uitkering

De premie voor het arbeidsongeschiktheidsdeel van mijn woonlastenverzekering is ‘fiscaal aftrekbaar’. Wat betekent dit?

Dat je de keuze hebt om de premie voor de arbeidsongeschiktheidsdekking als aftrekpost bij je belastingaangifte op te geven. Je hebt dit bij de aanvraag aangegeven en het staat op het polisblad vermeld.

Ik krijg een uitkering. Betaal ik daar belasting over?

Wel als je de premie van de belasting aftrekbaar hebt gemaakt (omkeerregel). De Belastingdienst ziet je uitkering dan namelijk als inkomen. Of je je premie van de belasting aftrekbaar hebt gemaakt zie je op het polisblad.

Wanneer moet ik mijn claim indienen bij arbeidsongeschiktheid?

Wanneer duidelijk is dat je door ziekte of ongeval niet of gedeeltelijk kunt werken na de eigen risicoperiode.

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

De eigen risicoperiode begint op je eerste ziektedag waarbij je je gemeld hebt bij je arts.

Waar vind ik mijn eigen risico termijn?

Op het polisblad lees je wat je eigen risicoperiode is.

Waar moet ik mijn claim indienen?

Hier!

Ik ben werkloos. Wanneer en waar moet ik mijn claim indienen?

Zo snel mogelijk melding doen bij je verzekeraar wanneer je werkloos bent geworden.

Wanneer heb ik recht op een werkloosheidsuitkering?

- Je ontslag moet “niet verwijtbaar zijn”
- Je hebt recht op een uitkering uit de Werkloosheidswet (WW)

Moet ik premie betalen als mijn woonlastenverzekering uitkeert?

Woonlastenverzekeringen kennen een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: zolang je een volledige uitkering krijgt hoef je geen premie te betalen.

Bezwaar maken

De verzekeraar heeft mijn claim afgewezen. Ik ben het hier niet mee eens. Hoe laat ik dit weten?

Schrijf op de envelop 'bezwaarschrift'. Leg in je brief uit waarom je het niet eens bent met de afwijzing van je claim.

Stuur een brief naar de afdeling Claims. Het adres is:
BNP Paribas Cardif, Postbus 4006
 4900 CA Oosterhout

TAF, Postbus 4562 5601 EN Eindhoven

Callas financiële producten, Postbus 75916 1070 AX Amsterdam

Hoe snel wordt mijn bezwaar behandeld?

Dat duurt in de regel 6 weken.

Verzekering beëindigen

Hoe kan ik mijn woonlastenverzekering stoppen?

Stuur een e-mail met het polisnummer en je adres naar:

Met een cc naar info@woonlastenverzekering.nl

Wanneer kan ik mijn verzekering stoppen?

De woonlastenverzekeringen van BNP Paribas Cardif, TAF en Callas hebben een maand opzegtermijn.